Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê dịch vụ thực hiện các nhiệm vụ khoa học để cải tiến và nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

        Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt nam

        Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

        Điện thoại: 02103829755

        Mã số thuế: 2600357502

Tên gói thầu: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kỹ thuật sử dụng phù hợp các loại bột giấy trong quá trình sản xuất giấy in, giấy viết tại Nhà máy giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.

- Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Khảo sát, đánh giá chủng loại và chất lượng bột giấy sử dụng trong quá trình sản xuất giấy in, giấy viết tại Nhà máy giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.

+ Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của chủng loại bột giấy đến chất lượng và hiệu quả quá trình sản xuất giấy in, giấy viết.

+ Đề xuất các giải pháp kỹ thuật sử dụng phù hợp các loại bột giấy trong quá trình sản xuất giấy in, giấy viết tại Nhà máy giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.

+ Tổ chức thực hiện áp dụng các giải pháp kỹ thuật sử dụng phù hợp các loại bột giấy trong quá trình sản xuất giấy in, giấy viết tại Nhà máy giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.

           - Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng từ ngày ký hợp đồng

           - Hình thức hợp đồng: Trọn gói

           - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

           - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

           - Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 11 năm 2017 đến trước thời điểm đóng thầu.

           - Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Kỹ thuật - Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

           - Giá bán hồ sơ mời thầu: (0 đồng)

           - Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2017

           - Thời điểm mở thầu:  14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 12 năm 2017

        Vậy Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời các nhà thầu tham dự các gói thầu nêu trên./.

Đăng lúc 13/11/2017 09:52

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk