Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu: Cung cấp dịch vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2018.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2018.

2. Loại gói thầu: 

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (    );  Phi tư vấn (   ); Hỗn hợp (X).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 04 đến tháng 12/2018

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 15 tháng 03 năm 2018 đến 9h30 ngày 28 tháng 03 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp vận tải - Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829185, Fax: 02103829177; Email:

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng

10. Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 28 tháng 03 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu:   10h30 ngày 28 tháng 03 năm 2018.

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 12/03/2018 15:23

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk