Công bố thông tin vê việc thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy VN

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam và thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

1. Ông Vũ Thanh Bình, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc để làm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên từ ngày 21/9/2017.

2. Ông Nguyễn Việt Đức, Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 21/9/2017.

3. Kể từ ngày 21/9/2017, Ông Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt nam là người đại diện pháp luật của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Đăng lúc 25/09/2017 13:47

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk