Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Tam Sơn – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2020 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

          Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Tam Sơn (cây đứng). Xã Kiệt Sơn, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ:

         

Gói

Địa điểm

Sản lượng gỗ dự kiến (m3)

Khối lượng củi dự kiến (Ste)

Đơn giá  cơ sở tính giá khởi điểm (đồng/m3)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt cọc (5%) làm tròn

Gói số 1

Thạch Kiệt

   2.728,5

    401,2

     892.959

    2.436.439.300

 122.000.000

Gói số 2

Thạch Kiệt

   1.011,0

    144,3

     914.874

       924.938.100

   47.000.000

Gói số 3

Thạch Kiệt

      612,2

      82,0

     926.952

       567.480.300

   29.000.000

Gói số 4

Kiệt Sơn

   1.598,8

    214,1

     895.224

    1.431.284.000

   72.000.000

Gói số 5

Thu Cúc

      591,9

      75,4

     856.371

       506.886.000

   26.000.000

Gói số 6

Thu Cúc

      523,4

      75,0

     881.872

       461.571.900

   23.000.000

Gói số 7

Thu Cúc

      230,9

      36,0

     878.057

       202.743.300

   11.000.000

Gói số 8

Thu Cúc

      863,6

    123,3

     875.594

       756.162.600

   38.000.000

Gói số 9

Thu Cúc

      300,8

      40,4

     899.473

       270.561.500

   14.000.000

Gói số 10

Kiệt Sơn

      401,4

      49,7

     914.275

       366.990.100

   19.000.000

Gói số 11

Lai Đồng

      835,3

    116,0

     855.217

       714.363.000

   36.000.000

Gói số 12

Đồng Sơn

      943,8

    125,3

     905.495

       854.606.000

   43.000.000

Gói số 13

Đồng Sơn

      296,4

      31,2

     942.526

       279.364.700

   14.000.000

Gói số 14

Đồng Sơn

      395,1

      52,5

  1.005.705

       397.354.200

   20.000.000

Gói số 15

Thu Cúc

   1.260,6

    183,9

     910.024

    1.147.176.200

   58.000.000

Gói số 16

Thu Cúc

   1.062,0

    128,6

     893.624

       949.028.400

   48.000.000

Tổng

 

 13.655,7

 1.878,9

     898.303

  12.266.949.600

 620.000.000

2. Đối tượng đăng ký:Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

          - Từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2020

          * Hồ sơ bao gồm:

          - Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2019.

          - Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          - Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          - Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          - Hồ sơ nộp tại:

 Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Tam sơn (Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ).

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

          - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

          - Tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá chuyển vào số tài khoản : 2702201000170, chủ tài khoản: Công ty lâm nghiệp Tam Sơn, ngân hàng Agribank, Tân sơn, Tỉnh Phú Thọ.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá.

          Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn, Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 25/3/2020.

 

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

          Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 30/6/2020.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế hoạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam; Điện thoại: 0983.516.968;

Phòng Tổ chức hành chính Công ty lâm nghiệp Tam Sơn; điện thoại: 02103.745.002;

Đăng lúc 19/03/2020 07:54

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk