Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam ký quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Kontum

Thực hiện Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24/11/2007 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương”, ngày 26/11/2014, tại Công ty TNHH một thành viên Nguyên Liệu Giấy miền Nam - Công ty con của Tổng công ty Giấy Việt Nam, đứng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum, có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối DN tỉnh Kon Tum, diễn ra Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam và Đảng ủy Khối DN tỉnh Kon Tum.

Tham dự Hội nghị, về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Trần Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Vượng, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Ngô Thị Thu Hằng, Đảng ủy viên, Chánh văn phòng, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy. Đồng chí Tống Hữu Chân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyên liệu Giấy miền Nam; các đồng chí đại biểu đại diện cho Đảng ủy, công đoàn, phòng tổ chức Công ty TNHH một thành viên Nguyên liệu Giấy miền Nam. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum có đồng chí Đinh Điệp, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Đỗ Phương Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban tham mưu, văn phòng đảng ủy Khối về dự. Đặc biệt, Hội nghị còn được đón các đồng chí đại biểu ban Tổ chức, Văn phòng tỉnh ủy Kon Tum về dự.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khẳng định: “Trong những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Nguyên liệu Giấy miền Nam của Tổng công ty đóng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh Kon Tum luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân tỉnh Kon Tum trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng cũng như trong sản xuất kinh doanh, đầu tư, phát triển. Mặt khác, Công ty cũng nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tổ chức cán bộ. Việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum là hết sức cần thiết. Không chỉ là việc chúng ta thực hiện nghiêm túc Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24/11/2007 của Ban Bí thư Trung ương mà còn tăng cường sự thống nhất giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển đối với đơn vị thành viên của Tổng công ty đóng trên địa bàn tỉnh và trong phát triển kinh tế, gắn với củng cố công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương”. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, Bộ máy quản lý, các tổ chức đoàn thể  Công ty TNHH một thành viên Nguyên liệu Giấy miền Nam triển khai tuyên truyền, quán triệt nội dung Quy chế tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng  ủy Tổng công ty với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. Giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị, Tổng công ty phát triển bền vững.

 Đ/c Hoàng Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Giấy Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đinh Điệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh KonTum phát biểu: Đảng ủy Khối DN tỉnh KonTum sẽ thực hiện nghiêm chỉnh quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam. Đồng chí cũng khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum cũng như Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum và cấp ủy, chính quyền địa phương, sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn, giúp Công ty TNHH một thành viên Nguyên liệu Giấy miền Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cũng như công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng Tổng công ty Giấy Việt Nam, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

T - H

Đăng lúc 08/12/2014 15:08

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk