Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết TW 8 (Khóa XI)

Ngày 25/3/2014 Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8 (Khóa XI).

Hội nghị được nghe PGS.TS. Ngô Văn Thạo - Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khoá XI về Kết luận số 74- KL/TW, ngày 17/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ 2014" và "Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

PGS.TS. Ngô Văn Thạo - Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 

Một số hình ảnh tại Hội Nghị

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung, những Nghị quyết, Kết luận của kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI), giúp cán bộ Đảng viên và CBCNV ưu tú trong Tổng công ty nắm vững và hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận. Qua đó mỗi cán bộ Đảng viên, CBCNV ưu tú tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể CBCNV trong cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty. 

 VPBB

Đăng lúc 25/03/2014 08:16

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk