P.Kỹ thuật

Điện thoại: 0210.3830123

Email: kythuat@vinapaco.com.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

Phó phòng: Thẩm Thị Hồng

Phó phòng: Lê Hồng Điệp

Phó phòng: Ngô Tiến Luân

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk