Ban lãnh đạo

 

 

 

Đ/c Hoàng Quốc Lâm

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc

Thành viên Hội đồng thành viên

 

 

 

Đ/c Vũ Thanh Bình

Thành viên Hội đồng thành viên

kiêm Tổng giám đốc 

 

  

Đ/c Nguyễn Quế Sơn

Thành viên Hội đồng thành viên

 

 

Đ/c Trần Đăng Khánh

Thành viên Hội đồng thành viên

 

 

Đ/c Hoàng Văn Vượng

Phó Tổng giám đốc

 

 

Đ/c Nguyễn Việt Đức

Phó Tổng giám đốc

 

   

Đ/c Trịnh Văn Lâm

Phó Tổng giám đốc

 

 

    Đ/c Nguyễn Thanh Quang

Phó Tổng giám đốc 

 

 

Đ/c Nguyễn Tiến Vinh

Phó Tổng giám đốc

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

    

 

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk