Cty LN Tam Thắng

- Địa chỉ: Xã - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3873 212; - Fax: 0210 3874 113.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  3.135 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  150-220 ha; chăm sóc từ 450 – 660 ha/năm; bảo vệ rừng từ 1.500-1.660 ha     

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 10.000-20.000 m3/năm

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk