Cty LN Thanh Hòa

- Địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3883 113; Fax: 0210 3883 111.

- Diện tích đất quản lý sử dụng:                  943 ha

- Diện tích trồng, khai thác rừng hàng năm: từ  100-120 ha; chăm sóc từ 300 – 360 ha/năm; bảo vệ rừng từ 700-800 ha 

- Sản lượng gỗ khai thác, vận chuyển cung cấp cho nhà máy giấy trung bình từ 6.000-7.500 m3/năm

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk