Nhà máy Điện

Địa chỉ liên hệ:

Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3829511

Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang

Phó giám đốc: 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk