Nhà máy Giấy

Nhà máy giấy

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0120. 3830 118

Fax: 0210.3829 177

Giám đốc: Tạ Đức Long

Phó giám đốc: Nguyễn Thế Chuyền

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk