Nhà máy Hóa chất

Địa chỉ liên hệ:

Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3830119

Giám đốc: Nguyễn Xuân Mai

Phó giám đốc: Lê Trung Lập

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk