P.Điều độ

Địa chỉ liên hệ: 

Tổng công ty Giấy Việt Nam - Thị trấn Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ

Điện thoại: 0201.3761238

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk