P.Kế hoạch

- Hà Nội:

Điện thoại: 043.9710006

Email: kh.hn@vinapaco.com.vn

- Phú Thọ: 

Điện thoại: 0210.3761755

Email: kh.bb@vinapaco.com.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Quân

Phó phòng: Nguyễn Trọng Thưởng

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk