P.Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Địa chỉ liên hệ:

- Tại Hà Nội:

Điện thoại: 043.8268907

Emai (Hà Nội): xnk.hn@vinapaco.com.vn

Email (Hải Phòng): xnk.hp@vinapaco.com.vn

- Tại Phú Thọ:

Điện thoại:0210.3829182

Email: xnk.bb@vinapaco.com.vn

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk