P.Thị trường

Điện thoại: +84 210 3827421

Fax: +84 22103 829385

Email: bapaco@vinapaco.com.vn

Trưởng phòng: Vũ Quang Tùng

Phó phòng: Phạm Quang Minh

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk