Tổng kho

Địa chỉ liên hệ:

Tổng công ty Giấy Việt Nam - Thị trấn Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ

 

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk