Xí nghiệp Bảo Dưỡng

Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3829637

Giám đốc: Dương Đình Lân

Phó giám đốc: Đoàn Xuân Tiến

  • Bai Bang 2
  • CleverUP
  • Tissue SD
  • Giấy Bãi Bằng
  • watersilk