• Thông báo chào hàng cạnh tranh

  02/08/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra phòng ngừa tại Phòng Kế hoạch – Xí nghiệp Bảo dưỡng.
 • Thông báo mời thầu

  31/07/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa nền nhà kho chứa sản phẩm Giấy của chi nhánh Hà Nội - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 • Thông báo mời thầu

  31/07/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để gia công sửa chữa mái và ốp sườn cầu ống chính khu vực từ đầu nhà Tua bin – Nhà máy Điện đến hết nhà COB
 • Thông báo mời thầu

  31/07/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua một số vật tư hàng hóa. Nội dung cụ thể như sau:
 • Thông báo chào hàng vật tư hàng hóa

  31/07/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua một số vật tư hàng hóa. Nội dung cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  27/07/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua một số vật tư hàng hóa. Nội dung cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  27/07/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua một số vật tư hàng hóa. Nội dung cụ thể như sau:
 • Thông báo mời thầu

  27/07/2017
  Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua một số vật tư hàng hóa. Nội dung cụ thể như sau:
 • Bai Bang 2
 • CleverUP
 • Tissue SD
 • Giấy Bãi Bằng
 • watersilk