Cập nhật thành viên nhóm chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam

Cập nhật thành viên nhóm chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tháng 12 năm 2020, Nhóm chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam đã thực hiện mở rộng kết nạp Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch vào nhóm, đồng thời đưa Công ty Lâm nghiệp Sông Thao và Công ty Lâm nghiệp Thanh Hòa ra khỏi nhóm do UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi toàn bộ diện tích đất quản lý.

Nhóm chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam đã báo cáo Tổ chức GFA (đơn vị cấp chứng chỉ rừng FSC cho Tổng công ty) về kết quả mở rộng và khai trừ thành viên nhóm; và đã được GFA cập nhật thành viên nhóm trên trang web: http://info.fsc.org/certificate.php.

Cụ thể như sau:

STT

Tên thành viên

Địa chỉ

Tổng diện tích quản lý (ha)

Diện tích được cấp chứng chỉ (ha)

Ngày tham gia nhóm

Ngày rời nhóm

(Xã/Thị trấn, Huyện, Tỉnh)
1 Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ 2.605,00 2.437,20 15/8/2009
2 Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ 2.031,97 1.918,93 15/8/2009
3 Công ty Lâm nghiệp Yên Lập Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ 3.344,68 2.386,08 16/5/2011
4 Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ 3.135,60 2.006,00 15/6/2012
5 Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang 2.254,18 1.718,97 15/6/2012
6 Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo Hùng An, Bắc Quang, Hà Giang 3.841,10 3.168,16 03/3/2016
7 Công ty Lâm nghiệp Tân Phong Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang 2.284,14 1.622,14 30/6/2016
8 Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 3.118,28 2.028,36 30/6/2016
9 Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 1.496,26 1.199,51 25/12/2020

Tổng cộng:

24.111,21 18.485,35


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons