Thông báo đấu giá

Công ty lâm nghiệp Tam Sơn thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy (cây đứng) tại chỗ năm 2020 (lần 10) như sau: Nội dung đấu giá: - Đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons