THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

Thông báo mời thầu: Vở ô ly và vở kẻ ngang

+ Vở ô ly 48 trang cả bìa, loại 04 ly, kích thước 170x240mm, bìa bằng giấy Ivory in theo mẫu, ruột vở làm bằng giấy Bãi Bằng có độ trắng 90-92% ISO - định lượng 70 g/m2
+ Vở kẻ ngang 100 trang cả bìa, kích thước 170x240mm, bìa làm bằng giấy Ivory in theo mẫu. Ruột vở làm bằng giấy Bãi Bằng độ trắng 84% ISO, định lượng 58 g/m2

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons