CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

No Content Available

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐTPT 05 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐTPT HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

17/05/2021

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước. Tổng công ty Giấy Việt Nam báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT TÍNH ĐẾN NĂM BÁO CÁO

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI KHÁC (nếu có)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP HÀNG NĂM

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký cán bộ

06/06/2024

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Cao Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam tới các đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác.

VINAPACO: Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký cán bộ

26/07/2023

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Lê Công Hoàng – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam tới các đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons