CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

No Content Available

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐTPT 05 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐTPT HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

17/05/2021

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước. Tổng công ty Giấy Việt Nam báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT TÍNH ĐẾN NĂM BÁO CÁO

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI KHÁC (nếu có)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP HÀNG NĂM

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons