Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký cán bộ

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký cán bộ

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Cao Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam tới các đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác.

1833_TB_GVN.PTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons