Author: Vinapaco

Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 06/12/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons