Thông Báo Đấu Thầu

Tên hạng mục: Dịch vụ, chế tạo bộ bạc đồng hai nửa cho lô rửa bột chân không 534 Th 102 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật: Chế tạo...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons