CHƯƠNG TRÌNH – KẾ HOẠCH

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”

22/03/2022

Trang TTĐT trân trọng đăng tải Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc

24/01/2022

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào sáng 14/12. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

12/11/2021

Thực hiện Công văn số 129-CV/BTGĐUK, ngày 03/11/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam ban hành Công văn số 253-CV/ĐU ngày 12/11/2021 hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW. Trang thông tin điện tử TCT trân trọng đăng tải Đề cương tuyên truyền.

Bài viết tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021: Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ ở Tổng công ty Giấy Việt Nam

10/11/2021

Tổng công ty Giấy Việt Nam trong những năm qua đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác đánh giá và sử dụng cán bộ có hiệu qủa. Hàng năm đội ngũ cán bộ được cử đi bồi dưỡng, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều cán bộ đã thể hiện tốt năng lực làm việc, được nhân dân tin tưởng, được bổ nhiệm, đề bạt vào các cương vị lãnh đạo quản lí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons