CHƯƠNG TRÌNH – KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 129-CV/BTGĐUK, ngày 03/11/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam ban hành Công văn số 253-CV/ĐU ngày 12/11/2021 hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW. Trang thông tin điện tử TCT trân trọng đăng tải Đề cương tuyên truyền.

Bài viết tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021: Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ ở Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam trong những năm qua đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác đánh giá và sử dụng cán bộ có hiệu qủa. Hàng năm đội ngũ cán bộ được cử đi bồi dưỡng, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều cán bộ đã thể hiện tốt năng lực làm việc, được nhân dân tin tưởng, được bổ nhiệm, đề bạt vào các cương vị lãnh đạo quản lí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 07/6/2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trang thông tin điện tử Tổng công ty đăng tải toàn văn Nghị quyết

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons