THÔNG BÁO LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2021

Căn cứ vào kết quả đánh giá, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2021 của Tổng công ty Giấy Việt Nam, chúng tôi xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons