Author: admin

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 11/11/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III,...

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội thảo khoa học cấp khoa “Bộ luật Lao động năm 2019 và vấn đề triển khai thực thi” đồng thời cùng trao đổi ý kiến xây dựng tại Khoa pháp...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons