Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm

Thực hiện nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2016 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước. Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) xin báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons