Author: admin

Ngày 10/12/2020, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng - công nhân Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên - Tổng công ty Giấy Việt Nam....

Tên hạng mục: Dịch vụ, chế tạo bộ bạc đồng hai nửa cho lô rửa bột chân không 534 Th 102 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật: Chế tạo...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons