Author: admin

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu cần mua một số mặt hàng thuốc và thiết bị y tế. Nội dung cụ thể như sau: Thuốc: Stt Tên thuốc Đơn vị Số lượng 1. Amocixilin TW1 Viên 6.000 2. Hoạt huyết DN (Traphaco) Viên 6.000 3. Vitamin 3B Viên 5.000 4. Tiffi Viên 400 5. Cefixim 200mg Viên 1.800 6. Micardis Viên 120 7. Atrovastatin Viên 360 8. Ventolin Lọ 2 9. Amlodipin 5mg Viên 5.000 10. Pantoprazol 40mg Viên 400 11. Ciprofloxacin 500mg Viên 500 12. Glucosamin Viên 1.000 13. Glucophage 500mg Viên 2.000 14. Tanakan Viên 500 15. Alphachimo 5mg Viên 3.000 16. Bổ phế ngậm Viên 960 17. Covesyl Viên 300 18. Ventolin...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons