Author: admin

Hưởng ứng Chương trình Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngành Công Thương Việt Nam (02/04/2021) cùng những hành động thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn hoạt động, ngày 02/04/2021, Công đoàn Tổng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons