Chương trình – kế hoạch

Kết luận số 01-KT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chi tiết xem tại đây...

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc triển...

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons