Chương trình – kế hoạch

Trang TTĐT trân trọng đăng tải Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,...

Thực hiện Công văn số 129-CV/BTGĐUK, ngày 03/11/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới,...

Tổng công ty Giấy Việt Nam trong những năm qua đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác đánh giá và sử dụng cán bộ có hiệu qủa. Hàng năm đội ngũ cán bộ được cử đi bồi...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons