Kế hoạch số 51-KH/ĐUK học tập chuyên đề năm 2022

Kế hoạch số 51-KH/ĐUK học tập chuyên đề năm 2022

Ngày 07/6/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 51-KH/ĐUK về học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

Trang thông tin điện tử TCT trân trọng đăng tải nội dung Kế hoạch số 51-KH/ĐUK và Chuyên đề năm 2022Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons