Kế hoạch số 143/KH-GVN.HN ngày 19/01/2023 của Hội đồng thành viên TCT v/v kiểm soát xung đột lợi ích tại TCTGVN năm 2023

Kế hoạch số 143/KH-GVN.HN ngày 19/01/2023 của Hội đồng thành viên TCT v/v kiểm soát xung đột lợi ích tại TCTGVN năm 2023

Kế hoạch số 143/KH-GVN.HN ngày 19/01/2023 của Hội đồng thành viên TCT v/v kiểm soát xung đột lợi ích tại TCTGVN năm 2023.

Chi tiết xem tại đây 143_KH_GVN.HNShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons