Kế hoạch phối hợp tổ chức, tham gia Giải Việt dã tỉnh Phú Thọ “Cúp Giấy Bãi Bằng” năm 2022 và Điều lệ tham dự Giải

Kế hoạch phối hợp tổ chức, tham gia Giải Việt dã tỉnh Phú Thọ “Cúp Giấy Bãi Bằng” năm 2022 và Điều lệ tham dự Giải

Kế hoạch số 2550/KH-GVN.PT ngày 31/10/2022 của Tổng Giám đốc TCT về việc phối hợp tổ chức, tham gia Giải Việt dã tỉnh Phú Thọ “Cúp Giấy Bãi Bằng” năm 2022 2022.10.31. 2550_KH_GVN.PT

Điều lệ Giải Việt dã tỉnh Phú Thọ “Cúp Giấy Bãi Bằng” năm 2022 06_ĐL_SVHShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons