Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong TCT Giấy Việt Nam

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong TCT Giấy Việt Nam

Trang thông tin điện tử trân trọng đăng tải: Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong Tổng công ty Giấy Việt Nam 4691_QĐ_GVN.HNShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons