Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước. Tổng công ty Giấy Việt Nam báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Chi tiết xem tại đây.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons