BIDDING INFORMATION

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: gia hạn phát hành hồ sơ chào hàng và thời gian đóng thầu Gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích các mẫu môi trường nước mặt, chất thải rắn năm 2021.

Thời gian gia hạn phát hành hồ sơ chào hàng và thời gian đóng thầu: Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng: Từ 14 giờ 00 phút ngày 05/02/2021 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 19/02/2021 (trong giờ hành chính).

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons