BUSINESS INFORMATION

VINAPACO: Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký cán bộ

26/07/2023

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Lê Công Hoàng – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam tới các đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác.

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons