THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo chào hàng cạnh tranh

Tên hạng mục: Dịch vụ, chế tạo bộ bạc đồng hai nửa cho lô rửa bột chân không 534 Th 102 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật: Chế tạo 02 bộ bạc đồng hai nửa,

Liên kết website

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons