Báo cáo tài chính hợp nhất không bao gồm số liệu của Ban Quản lý Nhà máy Bột giấy Phương Nam đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất không bao gồm số liệu của Ban Quản lý Nhà máy Bột giấy Phương Nam đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH: Báo cáo tài chính hợp nhất không bao gồm số liệu của Ban Quản lý Nhà máy Bột giấy Phương Nam đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BCKT Hop nhat Ko bao gom DA Bot giay Phuong Nam nam 2023Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons