BAI BANG PAPER PRODUCT

Giấy in, giấy viết dạng tờ khổ lớn: Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng Định lượng: 55 - 110 g/m2 Độ trắng: Từ 76 - 92% ISO Bao gói:  Bao gói bằng giấy kraft, trong đó: +  Giấy định lượng ≤ 75 g/m2: bao gói 500 tờ/ram +  Giấy...

Giấy in, giấy viết dạng tờ khổ lớn: Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng Định lượng: 55 - 110 g/m2 Độ trắng: Từ 76 - 92% ISO Bao gói:  Bao gói bằng giấy kraft, trong đó: +  Giấy định lượng ≤ 75 g/m2: bao gói 500 tờ/ram +  Giấy...

Giấy in, giấy viết dạng tờ khổ lớn: Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng Định lượng: 55 - 110 g/m2 Độ trắng: Từ 76 - 92% ISO Bao gói:  Bao gói bằng giấy kraft, trong đó: +  Giấy định lượng ≤ 75 g/m2: bao gói 500 tờ/ram +  Giấy...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons