FORESTRY PRODUCTS

+ Gỗ dán chịu nước (Phủ keo và Phủ phim) Gỗ dán phủ keo: -       Được ép bằng keo PhenolFomaldehyde theo phương pháp ép nóng ở nhiệt độ 1250C - 1400C, bề mặt được phủ keo PhenolFomaldehyde, nâng cao độ bền cho tấm gỗ và khả năng chịu...

+ Gỗ dán chịu nước (Phủ keo và Phủ phim) Gỗ dán phủ keo: -       Được ép bằng keo PhenolFomaldehyde theo phương pháp ép nóng ở nhiệt độ 1250C - 1400C, bề mặt được phủ keo PhenolFomaldehyde, nâng cao độ bền cho tấm gỗ và khả năng chịu...

+ Gỗ dán chịu nước (Phủ keo và Phủ phim) Gỗ dán phủ keo: -       Được ép bằng keo PhenolFomaldehyde theo phương pháp ép nóng ở nhiệt độ 1250C - 1400C, bề mặt được phủ keo PhenolFomaldehyde, nâng cao độ bền cho tấm gỗ và khả năng chịu...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons