Thông báo

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam. Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103829755;           Fax: 02103829177. Mã số thuế: 2600357502. Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons