Thông báo lựa chọn nhà thầu

Hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với: Công ty TNHH Phú Quý Phú Thọ...

Đồng ý chỉ định Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí Phong Châu thực hiện Hợp đồng nguyên tắc năm 2022 về việc thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để thi công, sửa chữa các hạng mục...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons