Thông báo lựa chọn nhà thầu

Đồng ý chỉ định Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí Phong Châu thực hiện Hợp đồng nguyên tắc năm 2022 về việc thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để thi công, sửa chữa các hạng mục...

Tên nhà thầu trúng thầu: Xí nghiệp TN Cơ khí Toàn Cầu...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons