Thông báo lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Hà....

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ tư vấn, đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đến nhà thầu tham gia dự thầu....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons