Giai đoạn 1976 – 1978

Giai đoạn 1976 – 1978

Năm 1976, Công ty Giấy Gỗ Diêm phía Bắc và công ty Giấy Gỗ Diêm phía Nam được thành lập. Hai công ty thực hiện chức năng quản lý sản xuất đối với các xí nghiệp quốc doanh giấy gỗ diêm Trung ương.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons