Giai đoạn 1978 – 1984

Giai đoạn 1978 – 1984

Đến năm 1978, Liên hiệp Xí nghiệp Giấy Gỗ Diêm (LHXNGGD) tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất hai công ty Giấy Gỗ Diêm phía Bắc và phía Nam hoạt động theo Nghị định 302/CP ngày 01/12/1978 của Hội đồng Chính phủ.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons